กิจกรรมเศรษฐีน้อย เพื่อส่งเสริมนักเรียน ให้รู้จักการประหยัดและเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็น

วันศุกร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
ส่งเสริมให้คณะครู นักเรียนฝากออมทรัพย์
ในกิจกรรมเศรษฐีน้อย เพื่อส่งเสริมนักเรียน
ให้รู้จักการประหยัดและเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็น
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันความขาดแคลน
ปลูกจิตสำนึกในการช่วยเหลือตนเอง
และมีความภาคภูมิใจที่ใช้จ่ายจากเงินเก็บออม
เป็นพื้นฐานในการพึ่งตนเองในอนาคต
และแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
ขอขอบคุณ​คณะผู้บริหาร​ เจ้า​หน​้าที่​
ของธนาคารออมสิน​ สาขามหาดไทย
ที่ให้ความอนุเคราะห์เดินทางมารับฝากเงิน
และเปิดบัญชีสำหรับนักเรียนใหม่ที่โรงเรียน
ขอขอบคุณในความปรารถนาดี
ที่มีต่อโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีตลอดมา