บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก กิจกรรม “เยาวชนขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร” ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมความปลอดภัย สุขอนามัย และการพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตพระนคร”

วันอังคาร ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก
กิจกรรม “เยาวชนขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร”
ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมความปลอดภัย สุขอนามัย
และการพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตพระนคร” จำนวน ๓๐ ใบ
ในครั้งนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มอบหมวกนิรภัย
ให้กับนักเรียน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง
ให้แก่นักเรียนที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์
ขอขอบคุณบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุน คุ้มครองเคียงข้างโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา