โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๓ สถานศึกษาปลอดภัย มีผลคะแนนมากกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์

วันอังคาร ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
ขอแจ้งข่าวดีให้ทราบ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๓
สถานศึกษาปลอดภัย มีผลคะแนนมากกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์
ขอขอบคุณทุกความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร คณะครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์
รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันสร้างความตระหนัก
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์
ความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างต้นแบบ
การดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา
ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในครั้งนี้