กราบขอบพระคุณ​ในความเมตตาของ พระสุชาติ ธีรธมฺโม วัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มอบน้ำดื่ม ขนาด ๕๐ มล. จำนวน ๑๘๐ ขวด อาหารว่างเวเฟอร์ จำนวน ๙ กล่อง นมเปรี้ยว กาแฟสำเร็จรูป จำนวน ๒ กล่อง เพื่อให้คณะครูใช้สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

วันจันทร์​ ที่​ ๕​ ตุลาคม​ ๒๕๖๓​
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์
กราบขอบพระคุณ​ในความเมตตาของ
พระสุชาติ ธีรธมฺโม วัดสุคันธาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
มอบน้ำดื่ม ขนาด ๕๐ มล. จำนวน ๑๘๐ ขวด
อาหารว่างเวเฟอร์ จำนวน ๙ กล่อง
นมเปรี้ยว กาแฟสำเร็จรูป จำนวน ๒ กล่อง
เพื่อให้คณะครูใช้สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน