การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)

วันจันทร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
ประธานการประชุมการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC)
โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน
บนพื้นฐานวัฒนธรรมองค์กรกัลยาณมิตร
ส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ
และบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นองค์กรแห่งความสุข
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุทัศน์