การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล ครูสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ท่องไปในระบบสุริยะ)

วันอังคาร ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๖.๓๐ น.
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล
ครูสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
(ท่องไปในระบบสุริยะ)
ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ
ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
หลักสูตรการอบรมด้วยรูปแบบออนไลน์
สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
คณะครูให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
เพื่อนำเอาองค์ความรู้ไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแก่นักเรียน