การประชุมการวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันจันทร์ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
ประธานการประชุมการวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมากสำหรับครูผู้สอน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ตลอดจนสามารถนำไปใช้
ในการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน
การจัดการชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง
ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการดำเนินงานวิชาการ
ของโรงเรียน ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการวัด
และการประเมินผลขึ้น เพื่อให้คณะครู
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน
ส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ
และบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุทัศน์