กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันพุธ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล
“ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โดยดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑.กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำข้าราชการครู บุคลากร จำนวน ๒๔ คน นักเรียน จำนวน ๑๗๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๙๙ คน
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๒.กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล
“ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำข้าราชการครู บุคลากร จำนวน ๒๔ คน นักเรียน จำนวน ๑๗๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๙๙ คน
ร่วมทำจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด
เก็บขยะทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน บริเวณพระอุโบสถ
พระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม ปรับปรุงภูมิทัศน์
กำจัดวัชพืช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร