กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะผู้กำกับลูกเสือ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. เพื่อฝึกความมีระเบียบ วินัย การใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา
๒. เพื่อฝึกให้ลูกเสืออยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๓. เพื่อฝึกให้ลูกเสือเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
๔. เพื่อฝึกให้ลูกเสือนำทักษะและประสบการณ์ตรงจากการอยู่ค่ายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดสุทัศน์
ขอขอบพระคุณ
นางเมตตา คิ้วเที่ยง
ผู้อำนวยการส่วนสวนสาธารณะ ๑
(สวนรมณีนาถ) ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และบุคลากรคอยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมด้วยดีเสมอมา