ขอบพระคุณ คณนฤดล คงพันชู ผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์ ๒ คุณวรีพร ชาวบางพระ สมุห์บัญชี ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบวัสดุและอุปกรณ์สำนักงานเพื่อการศึกษา รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านงานอนามัยโรงเรียน

วันศุกร์ ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดสุทัศน์
นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน ร่วมต้อนรับและขอบพระคุณ
คณนฤดล คงพันชู
ผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์ ๒
คุณวรีพร ชาวบางพระ สมุห์บัญชี
นำเจ้าหน้าที่สถานธนานุเคราะห์ ๒
(ปากคลองตลาด)
ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบวัสดุและอุปกรณ์สำนักงานเพื่อการศึกษา รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านงานอนามัยโรงเรียน อันประกอบด้วย
กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐๐ รีม อิงค์แทงค์ Epson จำนวน ๔๐ กล่อง
เจลแอลกอฮอลล์ Cleangel
ขนาด ๒๕ ml จำนวน ๒๐๐ ขวด
ขนาด ๔๐๐ ml จำนวน ๕๐ ขวด
และอาหารว่างให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณในความเมตตา
ที่มีต่อโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีตลอดมา