ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูละออ หมดหลง (ครูตู่) เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยง) ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระนคร ส่วนราชการได้รับการแต่งตั้ง โรงเรียนวัดราชบูรณะ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์
จัดงานแสดงความรักและผูกพัน
ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูละออ หมดหลง (ครูตู่)
เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว
(พี่เลี้ยง) ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระนคร
ส่วนราชการได้รับการแต่งตั้ง โรงเรียนวัดราชบูรณะ
สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ขอให้ คุณครูละออ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สุขภาพร่างกายแข็งแรง ด้วยรักและผูกพัน