นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตพระนคร ดูแลให้บริการและคอยอำนวยความสะดวก ในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับนักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
ขอขอบพระคุณ นายสุรเดช อำนวยสาร
ผู้อำนวยการเขตพระนคร
ที่มอบหมายให้
นางจุไรรัตน์ สุวรรณวิลาศ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตพระนคร
ดูแลให้บริการและคอยอำนวยความสะดวก
ในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับนักเรียน
พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เป็นหลักฐาน
ในการแสดงตน ใช้พิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล
การติดต่อราชการ การขอรับบริการ
หรือสวัสดิการในด้านต่างๆ ของนักเรียน
ขอขอบคุณ นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร
ที่ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวก
จัดรถบริการรับส่งแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์
ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ
นายสมฤทธิ์ สุมาลี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร
ที่ให้ความอนุเคราะห์เยี่ยมให้กำลังใจ
แก่คณะครูและนักเรียน พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ณ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร