นำนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ เด็กหญิงกนกวรรณ บุญมาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ของมูลนิธิข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร

วันพุธ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
มอบหมายให้คุณครู นำนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญมาก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา
ของมูลนิธิข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร
โดย นายวีระ ถนอมศักดิ์ ประธานมูลนิธิ
และคณะกรรมการมูลนิธิข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพระนครร่วมกับมูลนิธิข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
🙏♥️นายสมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ​เขต​พระนคร
ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน คณะครู
ขอขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์
ต่อโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีตลอดมา