วันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
นำคณะครู บุคลากรและนักเรียน
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๓
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ
ความกตัญญู ระลึกถึงพระคุณของคุณครู