กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารรักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ ให้ความเมตตามอบเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๐ ตัว มอบให้แก่โรงเรียนวัดสุทัศน์สำหรับใช้ในห้องประชุม

วันพุธ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารรักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ ให้ความเมตตามอบเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๐ ตัว มอบให้แก่โรงเรียนวัดสุทัศน์สำหรับใช้ในห้องประชุมขอกราบขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์และให้การสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา