กราบขอบพระคุณ เจ้าคณะภาค ๔ ที่ให้ความอนุเคราะห์และให้การสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๙ ตัว มอบให้แก่โรงเรียนวัดสุทัศน์

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารรักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ ให้ความเมตตามอบหมายให้สามเณรรุ่งวิกรัย ชัยวรวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารนำเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๙ ตัว มอบให้แก่โรงเรียนวัดสุทัศน์สำหรับใช้ในห้องประชุมขอกราบขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์และให้การสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา