การประกวดหนูน้อยนพมาศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อนำไปลอยกับครอบครัวตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร การประกวดวาดภาพระบายสี และการประกวดหนูน้อยนพมาศ นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ มีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา รวมถึงถือเป็นโอกาสดีในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองขอขอบคุณนางวาสนา เจียนสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์นางสาวกันต์ลภัส อชิรปัญญานันท์ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดใหม่อมตรส ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี ๒๕๖๓