การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดค่ายคณิตคิดสนุกของโรงเรียนวัดสุทัศน์​ โดยร่วมกันระดมแนวความคิด​ เพื่อการพัฒนาฝึกทักษะในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ

การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดค่ายคณิตคิดสนุกของโรงเรียนวัดสุทัศน์​ โดยร่วมกันระดมแนวความคิด​ เพื่อการพัฒนาฝึกทักษะในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนและดำเนินการตามหลักการและทฤษฎี โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผล สามารถเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียน​ ความทุ่มเทของผู้บริหาร​ คณะครู​ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ​ครู​ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะการสื่อสาร​ที่หลากหลาย มีควา​มสามารถฟัง​ พูด​ อ่าน​ เขียนได้อย่างมีคุณภาพ​ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ นอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เสริมสร้างประสบการณ์และส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข ผู้เรียนได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมเชิงบูรณาการที่หลากหลาย ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมกับมิติทางสังคม