กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีได้เริ่มได้ที่ใจเรา”เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีได้เริ่มได้ที่ใจเรา”เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำข้าราชการครู บุคลากร จำนวน ๒๔ คนลูกเสือ ยุวกาชาด จำนวน ๑๗๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๙๙ คนร่วมทำจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดเก็บขยะทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน บริเวณริมถนนกำแพงวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารฝั่งถนนอุณากรรณ ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณสวนเกษตรพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕