กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำข้าราชการครู บุคลากร จำนวน ๒๔ คน นักเรียน จำนวน ๑๗๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๙๙ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดเก็บขยะทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน บริเวณพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชบริเวณสวนเกษตรพอเพียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร