กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำข้าราชการครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล​ สำนักงานเขตพระนคร มอบเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคติดต่อและภัยที่เกิดในฤดูหนาว มอบผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย รวมถึงฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันมิให้เกิดโรคไข้เลือดออกการเปลี่ยนผ้าประดับริมรั้วด้านหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร