ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนและแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid-๑๙) การป้องกันตนเองจากสถานการณ์ฝุ่นละออง และโรคติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจ (RSV)

วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ครูเนตนภา ศรีจำพลัง นำคณะครูและนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนและแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid-๑๙) การป้องกันตนเองจากสถานการณ์ฝุ่นละออง และโรคติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจ (RSV) ทั้งนี้โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบคุณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ให้ความอนุเคราะห์ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้โรงเรียนดูแลในฐานะศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ​ จำนวน ๒๓ คน