โรงเรียนวัดสุทัศน์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตคิดสนุก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพุธ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายคณิตคิดสนุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนและดำเนินการตามหลักการและทฤษฎี โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผล สามารถเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ นอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เสริมสร้างประสบการณ์และส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข ผู้เรียนได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมเชิงบูรณาการที่หลากหลาย ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมกับมิติทางสังคม