โรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุจากธรรมชาติ

วันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อนำไปลอยกับครอบครัวตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร การประกวดวาดภาพระบายสี และการประกวดหนูน้อยนพมาศ นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ มีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา รวมถึงถือเป็นโอกาสดีในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลอง