เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพระนคร ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาด โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน และป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจให้กับนักเรียน

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำข้าราชการครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพระนคร ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาด โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน และป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจให้กับนักเรียน