กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารเจ้าคณะเขตดุสิต ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเมตตาอนุเคราะห์มอบอาหารมื้อพิเศษแก่ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้รับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย

วันที่ ๑ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 กราบขอบพระคุณ 🙏🙏🙏พระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารเจ้าคณะเขตดุสิต ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเมตตาอนุเคราะห์มอบอาหารมื้อพิเศษแก่ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้รับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นสังฆบูชาวันมรณภาพ ปีที่ ๔๔ ถวายพระศรีสัจจญาณเถร (ประหยัด ปัญฺญาธโร) โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที(เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารเจ้าคณะเขตดุสิต ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา