คณะครูนำนักเรียนจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เข้าวัด ฟังธรรม รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามแบบพุทธศาสนิกชนที่ดีด้านการสวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีลในวันธรรมสวนะ

วันอังคาร ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เข้าวัด ฟังธรรม รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามแบบพุทธศาสนิกชนที่ดีด้านการสวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีลในวันธรรมสวนะเห็นคุณค่าของหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและนำหลักธรรมปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม