นักเรียนได้รับทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ คน เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นสังฆบูชาวันมรณภาพ ปีที่ ๔๔ ถวายพระศรีสัจจญาณเถร (ประหยัด ปัญฺญาธโร) ณ คณะ ๒

วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ คน เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะพระพิพัฒน์สังวรคุณ (เจ้าคุณถนอม) เจ้าคณะ ๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นสังฆบูชาวันมรณภาพ ปีที่ ๔๔ ถวายพระศรีสัจจญาณเถร (ประหยัด ปัญฺญาธโร) ณ คณะ ๒ วันสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร