กิจกรรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Coding โดยอักษรเจริญทัศน์ (อจท.) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 4 และประถมศึกษาปีที่ 5