ขอขอบคุณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้มอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้มอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๓ ภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับโรงเรียนวัดสุทัศน์กรุงเทพมหานคร