นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์ฉลองการปฏิสังขรณ์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิตล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ ลานประทักษิณพระวิหารหลวง

วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์ฉลองการปฏิสังขรณ์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิตล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ ลานประทักษิณพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามโดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม รองแม่กองธรรมสนามหลวง ประธานมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานพิธีฝ่ายบรรพชิต พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ โดยพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์