อาจารย์ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูต้อนรับอาจารย์ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของโรงเรียนวัดสุทัศน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอบขอบคุณคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ให้ความอนุเคราะห์และร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ