โรงเรียนวัดสุทัศน์ ดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (RSV)

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้ด Read More …

ขอขอบพระคุณ นายสุรเดช อำนวยสาร ส่งมอบพัดลมและผ้า hepa (สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๒) ให้โรงเรียนนำไปใช้บรรเทาในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕

ส่งมอบพัดลมให้สถานศึกษาในสังกัดวันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม Read More …