ขอขอบพระคุณ นายสุรเดช อำนวยสาร ส่งมอบพัดลมและผ้า hepa (สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๒) ให้โรงเรียนนำไปใช้บรรเทาในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕

ส่งมอบพัดลมให้สถานศึกษาในสังกัดวันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณ🙏♥ นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษาจัดเจ้าหน้าที่ส่งมอบพัดลมและผ้า hepa (สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๒) ให้โรงเรียนนำไปใช้บรรเทาในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ทั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทุกคนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ โดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน