โรงเรียนวัดสุทัศน์ ดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (RSV)

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (RSV) ขึ้นทางโรงเรียนได้มีมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัดโดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์มอบหมายให้คณะครู บุคลากรดำเนินการตามมาตรการ การตรวจวัดอุณหภูมิจากจุดคัดกรอง การสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา และการล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์และสบู่ล้างมือ คณะครู บุคลากรให้ความรู้และวิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส และให้หลีกเลี่ยงการไปในที่ที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัยสูงสุด