คณะครูเข้าร่วมการอบรมกิจกรรมดนตรีส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้า “EF – Executive Function”

วันเสาร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ส่งเสริมให้คณะครูเข้าร่วมการอบรม