ขอขอบพระคุณ คุณจุฑามาศ แต่โสภาพงษ์ พร้อมครอบครัว มอบข้าวสารหอมมะลิ จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ คุณจุฑามาศ แต่โสภาพงษ์ พ Read More …

แจ้งประกาศขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทางโรงเรียน ในการรับส่งนักเรียนและการมาติดต่อราชการ

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู Read More …

คณะครูและบุคลากรดำเนินกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning ภายในห้องเรียน ห้องสำนักงาน และบริเวณโดยรอบโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔นางสาวกาญจนา จันทร์สระแ Read More …

ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดีกรรมการมหาเถรสมาคม มอบอาหารกล่อง จำนวน 30 กล่อง

วันพุธ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพร Read More …