แจ้งปิดสถานศึกษาชั่วคราว (เพิ่มเติม)ตาม ประกาศสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓)

เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร จึงให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปิดเรียน ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร จึงขอแจ้งปิดเรียนตามประกาศของสำนักการศึกษา
ทั้งนี้ โรงเรียนจะดำเนินการจัดเตรียมแผนการสอนชดเชยในภายหลัง
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑๔ ๓๓๑