ประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาชั่วคราว (เพิ่มเติม) ตามประกาศสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ (ฉบับที่ ๔)

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศขยายเวลาปิดอาคารสถานที่ของโรงเรียน จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้สามารถทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ได้

๑) เป็นการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

๒) เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือให้การอุปการะแก่บุคคล

๓) เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

จึงขอแจ้งประกาศให้ทราบ มา ณ ที่นี้