แจ้งกำหนดการทดสอบระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ใน วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ ถึงนักเรียนและผู้ปกครองในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าร่วมการทดลองและทดระบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางช่องทาง line Application เพื่อให้การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในสภาวการณ์ เหตุจำเป็นพิเศษกรณีปิดสถานศึกษา และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ( covid-19) จึงขอกำหนดระยะเวลาทดสอบและทดลองระบบดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เริ่มทดลองระบบในช่วง เวลาตั้งแต่ ๑๐.๓๐ น.

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เริ่มทดลองระบบในช่วง เวลาตั้งแต่ ๑๓.๓๐ น.

ทั้งนี้จะเริ่มทดลองระบบโดยคุณครูประจำชั้นในแต่ละระดับ ผ่านทาง line
Group ในแต่ละชั้นเรียน