ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู เข้ากราบนมัสการ พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะภาค ๔

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้ากราบนมัสการเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะภาค ๔เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม รองแม่กองธรรมสนามหลวงพระเถระชั้นผู้ใหญ่และคณะสงฆ์เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา