ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดีกรรมการมหาเถรสมาคม มอบอาหารกล่อง จำนวน 30 กล่อง

วันพุธ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดีกรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะภาค ๔เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามรองแม่กองธรรมสนามหลวงมอบหมายคณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพรวารามมอบอาหารกล่องแก่ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดสุทัศน์จำนวนทั้งหมด ๓๐ กล่องเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครานา 2019 (COVID-19)โดยนำกล่องอาหารใส่ในถุงพลาสติกปิดอย่างดีอีกหนึ่งชั้นเพื่อป้องกันฝุ่นหรือการปนเปื้อนต่างๆขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้บุคลากรของโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา ในครั้งนี้นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูและบุคลากรรับมอบอาหารณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดสุทัศน์