ขอขอบพระคุณ Mr.Sean Carter และคุณครูอินทิรา ชาญวิทยาที่ให้ความอนุเคราะห์สละเวลาเป็นวิทยากรพิเศษกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ในห้องเรียนออนไลน์

วันจันทร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ขอขอบพระคุณ

Mr.Sean Carter และคุณครูอินทิรา ชาญวิทยาที่ให้ความอนุเคราะห์สละเวลาเป็นวิทยากรพิเศษกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในหัวข้อการแนะนำตนเอง การใช้ประโยคคำถามคำตอบ (Interview) ห้องเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งนักเรียนได้รับโอกาสเรียนรู้และสนทนากับเจ้าของภาษาโดยตรง