คณะครูและบุคลากรดำเนินกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning ภายในห้องเรียน ห้องสำนักงาน และบริเวณโดยรอบโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณผู้บริหารสำนักงานเขตพระนคร

โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตพระนคร ร่วมกันกับคณะครูและบุคลากรดำเนินกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning ภายในห้องเรียน ห้องสำนักงาน และบริเวณโดยรอบโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียนเมื่อโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ขอให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนมั่นใจในมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของทางโรงเรียน