พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดีกรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะภาค ๔เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามรองแม่กองธรรมสนามหลวง มอบอาหารกล่อง จำนวนทั้งหมด ๕๐๐ กล่อง

วันจันทร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดีกรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะภาค ๔เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามรองแม่กองธรรมสนามหลวง

มอบหมายพระมหาเอกพงษ์ ปิยทสฺสี ป.ธ.๙ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการเจ้าสำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม พร้อมด้วย พระครูสังฆวิจัย เลขานุการเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพรวารามมอบอาหารกล่องแก่ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดสุทัศน์เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในเขตพระนครจำนวนทั้งหมด ๕๐๐ กล่อง

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครานา (COVID-19)โดยนำกล่องอาหารใส่ในถุงพลาสติกปิดอย่างดีอีกหนึ่งชั้นเพื่อป้องกันฝุ่นหรือการปนเปื้อนต่าง ๆ

ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้บุคลากรของโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา ในครั้งนี้นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูและบุคลากรรับมอบอาหารณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดสุทัศน์