มอบถังดับเพลิง จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร

ขอขอบพระคุณ นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนครนายปริญญา จันทร์บัว หัวหน้าฝ่ายปกครองนางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ดำเนินการมอบถังดับเพลิง จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่โรงเรียน โดยมอบเครื่องดับเพลิงยกหิ้วเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ติดตั้งกระจายภายในบริเวณโรงเรียน จำนวน ๗ ถัง ชนิดเคมีสูตรน้ำ (ถังเขียว) ๒ ถัง และ ชนิดผงเคมีแห้ง ๕ ถังทางโรงเรียนจะดำเนินการติดตั้งและสรุปผลการติดตั้งรายงานฝ่ายปกครองต่อไป

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ที่มีให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา