แจ้งการเปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ผ่อนคลายตามลำดับ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

จึงประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันจันทร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยทางโรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน นำโดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียนเมื่อโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสอย่างเคร่งครัด