แจ้งประกาศขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทางโรงเรียน ในการรับส่งนักเรียนและการมาติดต่อราชการ

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์

ขอแจ้งประกาศขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทางโรงเรียน ในการรับส่งนักเรียนและการมาติดต่อราชการ