โรงเรียนวัดสุทัศน์ร่วมต้อนรับ พล.ต.ต.อัครชัย พงษ์ศิริ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน

วันพุธ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ร่วมต้อนรับ พล.ต.ต.อัครชัย พงษ์ศิริ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอนตามมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมให้เกียรติร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

การเตรียมพร้อม Big Cleaning Day

โดย พล.ต.ต.อัครชัย พงษ์ศิริ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม สำนักงานเขตพระนคร เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอนตามมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมให้เกียรติร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร เพื่อทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้สะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยมีนายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร ,ว่าที่ร.ต.ฤทธิพันธ์ นันทศุภกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร ,นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร , หัวหน้าฝ่ายสำนักงานเขตพระนคร ,คณะผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 11 โรงเรียน สำนักงานเขตพระนคร ,เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

ในการนี้พล.ต.ต.อัครชัย พงษ์ศิริ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้แนวทางในการดำเนินงานและชื่นชมการบริหารจัดการสถานศึกษาได้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยอย่างดียิ่ง