นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรต้อนรับ ผู้ปกครองและนักเรียนในวันเปิดเรียนวันแรก

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรต้อนรับ ผู้ปกครองและนักเรียนในวันเปิดเรียนวันแรก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด และเตรียมความพร้อมห้องเรียนทั้งในด้านความสะอาด การฆ่าเชื้อ การเตรียมพร้อมห้อง Safe Zone เตรียมเจลแอลกอฮอล สำหรับล้างมือ หน้ากากอนามัยสำรองสำหรับนักเรียน และติดตั้งพัดลมพร้อมแผ่นกรองอากาศ Hepa เพื่อลดฝุ่นละออง จัดเตรียมเครื่องกรองอากาศสำหรับห้องเรียนชั้นอนุบาล รวมทั้งการเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิและแบบรายงานการตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อคัดกรองนักเรียน สร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในการดูแลนักเรียนให้กับผู้ปกครอง